[:swvar:icon:11:]

Algemene voorwaarden FAMUUS

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tot stand gekomen via de webshop van ‘FAMUUS’, met maatschappelijke zetel te 9600 RONSE, Hoogstraat 20 met ondernemingsnummer BE0784.569.058, met vast vertegenwoordiger de heer Julien Casteels.

De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.  Bijkomende voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FAMUUS zijn aanvaard.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op de website https://www.famuus.be FAMUUS heeft het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zouden worden verklaard,  tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen die van toepassing blijven.  Partijen zullen in dat geval onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.  Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. Correspondentie en termijnen

De klant mag de correspondentie omtrent vragen naar specifieke informatie over producten, omtrent klachten of omtrent het zich beroepen op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden richten aan de maatschappelijke zetel van FAMUUS, Hoogstraat 20, 9600 RONSE, of mededelen via e-mail info@famuus.be of via telefoon 0496/80 17 84.

3. Bestelling

Bestellingen en aankopen kunnen geldig tot stand komen via de webshop https://www.famuus.be

4. Aanbod

Onze online catalogus wordt zorgvuldig samengesteld.  Desondanks is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.  FAMUUS is echter niet aansprakelijk voor kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, evenmin voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.  Wij engageren ons wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts tot een middelenverbintenis.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FAMUUS.  Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Wij zullen steeds in het aanbod nadrukkelijk melding maken indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt.

Voor specifieke vragen over ons aanbod verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met FAMUUS.

5. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

In het geval er promoties zijn, zullen deze ook op voorhand worden gecommuniceerd aan de klant.  Onze promoties zijn eveneens te consulteren op de website en zijn enkel geldig tot de voorafgaandelijk afgesproken datum of zolang de voorraad strekt.

In geval van een bestelling via de webshop, worden de goederen verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven op de webshop kunnen steeds wijzigen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6. Webshop

De klant kan een keuze maken uit het online assortiment van FAMUUS.

Het uitgangspunt is dat de klant diens bestelling komt afhalen op de maatschappelijke zetel van FAMUUS. Bestellingen kunnen echter ook bij de klant geleverd worden, conform de bepalingen in artikel 7.

Ons bestelproces geeft aan welke betaalwijzen worden geaccepteerd en -desgevallend indien u voor levering kiest- welke de leveringskosten zijn.  Door op de knop ‘Betalen’ te klikken, wordt een bestelling geplaatst van de artikelen die zich in de winkelwagen bevinden.  Onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een bevestigingsmail met een overzicht van de aangekochte producten.

Elke bestelling wordt pas definitief bevestigd na aanvaarding van de online betaling. In geval van weigering van de bankinstelling of de online betaalmiddelen wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant via mail op de hoogte gebracht.

FAMUUS doet het mogelijke om de website up-to-date te houden. Echter is het steeds mogelijk dat een bepaald product niet langer beschikbaar is. In dat geval zal FAMUUS de klant zo snel mogelijk verwittigen.

Een klantaccount is persoonlijk en niet overdraagbaar. De accounthouder moet zorgvuldig om gaan met deze accountgegevens, hij  is namelijk zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van zijn account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. De klant zal FAMUUS onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van zijn account. De klant met een account vrijwaart en stelt FAMUUS volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader.

FAMUUS is gerechtigd een individueel account – na voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of definitief stop te zetten in geval een vermoeden bestaat dat het account gehackt is of wordt gebruikt door een onbevoegde derde of wanneer de klant herhaaldelijk heeft nagelaten een uitstaande betalingsverplichting tijdig te voldoen of in geval van een schending van onderhavige voorwaarden en de contractuele verplichtingen van de klant.

7. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen, waarvoor u opteert dat deze door ons worden geleverd, dienen twee dagen op voorhand te worden doorgegeven via de webshop teneinde te kunnen garanderen dat wij uw bestelling tijdig kunnen leveren.   

FAMUUS staat zelf, mits het aanrekenen van een leveringskost, in voor de levering van de bestellingen met een aankoopwaarde vanaf 50 euro.  Bestellingen met een aankoopbedrag lager dan 50 euro dienen standaard te worden afgehaald bij FAMUUS. 

FAMUUS zal enkel bestellingen leveren in Ronse en de nabije omgeving van Ronse, met name in de gemeenten met de postcodes 7880, 7890, 7910, 9680, 9700, 9660, 9681, 7912 en 9690.

Voor leveringen binnen Ronse vragen wij een leveringskost van 5 euro, voor leveringen buiten Ronse (doch in de nabije omgeving van Ronse) vragen wij een leveringskost van 10 euro.

In elk geval verbindt FAMUUS zich ertoe om de klant onverwijld in kennis te stellen indien een leveringstermijn overschreden zal worden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven leveringstermijnen steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van FAMUUS of de overeenkomst tussen partijen.

FAMUUS heeft het recht bestellingen van de klant via de webshop te weigeren, onder meer wanneer de goederen niet tijdig voorradig zijn, in het geval de klant nog openstaande facturen heeft ten aanzien van FAMUUS, indien FAMUUS twijfelt aan de kredietwaardigheid van de klant e.d.m.

FAMUUS is niet verantwoordelijk voor vertragingen van leveringen. Indien de klant het verkeerde leveringsadres invulde, worden de kosten van een tweede levering doorgerekend aan de klant.

Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen beschikt de consument over de wettelijke garantie die geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan FAMUUS, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de goederen te aanvaarden in de ontvangen staat.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door FAMUUS was geboden.

8. Minderjarigen

De koper is op de hoogte van het feit dat sterke alcoholische dranken enkel aangekocht mogen worden indien men +18 jaar oud is. Hiertoe vragen wij in eerste instantie via een pop-up venster op onze website of u +18 jaar oud bent.  FAMUUS rekent er ter goede trouw op dat de koper de Belgische wetgeving naleeft.

Mocht er twijfel bestaan over de leeftijd van de koper, mag FAMUUS vragen om een bewijs

van leeftijd voor te leggen.

9. Eigendomsvoorbehoud en sancties bij niet-betaling

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van FAMUUS.  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van FAMUUS te wijzen.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover FAMUUS beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt FAMUUS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht heeft betrekking op klanten die, in hun hoedanigheid van consumenten, producten online aankopen bij FAMUUS.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de aankoop zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen. 

Wanneer de klant het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, verzoeken wij om het model van herroepingsformulier te gebruiken, hetwelk terug te vinden is op de website.  U kan ons dit herroepingsformulier vervolgens binnen de wettelijke termijn overmaken via de post (Hoogstraat 20, 9600 RONSE) of via e-mail info@famuus.be

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

De klant is ertoe gehouden om de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen.  Zoniet behoudt FAMUUS zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal FAMUUS alle tot op dat ogenblik van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terug betalen binnen een termijn van maximum 14 kalenderdagen nadat FAMUUS op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de klant om de aankoop te herroepen.    Indien de klant er bij zijn/haar aankoop voor gekozen had om voor een andere leveringswijze te kiezen dan de door FAMUUS aangeboden standaard levering, zullen de desbetreffende extra kosten niet worden terugbetaald.

In volgende gevallen zal de klant zich niet kunnen beroepen op het herroepingsrecht:

  • De levering van goederen met een beperkte houdbaarheid (bijvoorbeeld voedingsmiddelen);
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • Gebruikte, bevuilde, geopende, beschadigde of onvolledige artikelen

11. Overmacht

FAMUUS is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht in de ruimst mogelijke betekenis. Onder overmacht wordt verstaan (niet-exhaustieve lijst):

Alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die in hoofde van FAMUUS of de klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zodat het niet redelijk zou zijn de uitvoering van de overeenkomst te eisen onder dezelfde voorwaarden. Er kan onder meer (doch niet uitsluitend) sprake zijn van overmacht in geval van oorlog, oproer, mobilisatie, natuurverschijnselen, personeelstekort, staking en lock-out, zowel bij FAMUUS als haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, overheidsmaatregelen, dreiging en/of daden van terreur en epidemieën en/of pandemieën.

In geval van overmacht heeft de partij die geconfronteerd wordt met overmacht het recht uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of de herziening te vragen van de bestelling, beiden door eenvoudige schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben zowel de partij die getroffen wordt door overmacht, als de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen.

12. Privacy

FAMUUS leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is FAMUUS de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u graag naar ons privacy beleid op de website.

Door het aankopen van de producten resp. door een overeenkomst af te sluiten met FAMUUS, erkent de klant kennis genomen te hebben van het privacy beleid en dit te aanvaarden

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De klant zal FAMUUS volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de klant, in strijd met de overeenkomsten tussen FAMUUS en de klant, de orderbevestiging, deze algemene voorwaarden en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de klant. De klant zal FAMUUS schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hierboven genoemde vorderingen en/of procedure.

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Belgisch recht.

Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst, vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Oudenaarde.

 

Laatst bijgewerkte versie: 21/10/2022

Famuus by L'Amuse

Hoogstraat 20
9600 Ronse

BE 0784.569.058

KBC: BE21.7350.6166.4403


© Famuus by L'Amuse